Contactpersonen

Addi van Bergen
Algemeen coördinator

Anja van der Schoor
Kwartiermaker IZB

Over ons

AWPG Lumens in het kort

Awpg Lumens, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio Haaglanden en Hollands Midden, is dé plek waar lokale praktijk, beleid en wetenschap samenkomen om te werken aan inzichten en oplossingen voor vraagstukken binnen het sociale domein en de publieke gezondheid. Opgericht in 2006, zijn we trots deel uit te maken van het netwerk van twaalf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland.

Onze basis: een samenspel van praktijk, beleid en wetenschap

In de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid bundelen lokale professionals en wetenschappers hun krachten. Gezamenlijk voeren zij onderzoek uit om diepgaand inzicht te verkrijgen en effectieve oplossingen te ontwikkelen. De resultaten van dit onderzoek vormen een solide basis waarop lokale beleidsmakers weloverwogen keuzes kunnen nemen.

Lumens’ missie: verbinden, stimuleren en faciliteren

Awpg Lumens verbindt, stimuleert en faciliteert diverse partijen rondom het thema publieke gezondheid. Ons doel is helder. We willen kennis ontwikkelen die maatschappelijk relevant is, beter landt in de praktijk, leidt tot concrete handelingsrichtlijnen voor de publieke gezondheid en evidence based werken bevordert bij de GGD als uitvoerder, expert en adviseur voor gemeenten.

Koers voor awpg Lumens: verbinding en diepgang

Onze koers is helder: intensieve samenwerking met een licht netwerk als basis. We willen op specifieke thema’s concrete resultaten boeken en tegelijkertijd een verbindend platform zijn voor alle betrokken partijen. Dit alles wordt ondersteund door onze kernwaarden: betrokken, kundig en toegankelijk.

Lumens in actie: verheldering en verlichting

De naam Lumens staat symbool voor het verlichten van paden, het bieden van inzichten en het verhelderen van kwesties. Als medische term voor ruimte benadrukt Lumens onze rol in het openen van mogelijkheden voor een gezondere samenleving. Het symboliseert de verlichting van het woord ‘mens’ door een lichtbron.

Onze samenwerking: een krachtig verbond

awpg Lumens is een samenwerking tussen GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, LUMC, TNO, Hogeschool Leiden Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen de De Haagse Hogeschool Kenniscentrum Health Innovation. Daarnaast betrekken we gemeenten en andere relevante partijen uit de geestelijke gezondheidszorg, sociaal domein en thuiszorgorganisaties in de regio.


Nieuwe koers

Het werkveld van de publieke gezondheid is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Voor awpg Lumens was dit reden om in 2023 de organisatie en koers te herijken. Met als resultaat een inspirerend en beloftevol plan en een nieuwe naam: AWPG Noordelijk Zuid-Holland werd awpg Lumens Link naar nieuwsbericht

Andere tijden, nieuwe uitdagingen

Publieke gezondheid staat hoger op de politieke en bestuurlijke agenda’s dan ooit. Er is een brede behoefte aan een regionale en lokale kennisinfrastructuur. Tegelijkertijd zijn er veel andere initiatieven, werkplaatsen en living labs en was het niet altijd duidelijk hoe onze academische werkplaats zich daartoe verhield. Kortom het was tijd om een nieuwe koers uit te zetten.

Samen werken aan gelijke kansen op gezondheid

We willen als Academische Werkplaats Publieke Gezondheid méér zijn dan alleen een plek voor onderzoek. Onze ambitie is een vitale gemeenschap die samenwerkt aan het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor de inwoners van onze regio. De komende jaren gaan we aan de slag met een aantal gedeelde concrete opgaven die hieraan bijdragen, te weten: versterking infectieziektebestrijding, versterken mentale gezondheid, implementatie ketenaanpakken uit GALA, benutten van data, verbeteren implementatie effectieve interventies en leren over domeinoverstijgende samenwerking.

Dynamisch netwerk – zichtbaar en aantrekkelijk

Onze vitale gemeenschap kent vijf pijlers: 1) Onderzoek & Subsidie Helpdesk, 2) Praktijkbrug, 3) Inhoudelijke programma’s, 4) Platform verkenning ontwikkelingen & andere netwerken en 5) Onderwijs Verbinders; en daarnaast verschillende activiteiten en faciliteiten om deelnemers aan het netwerk met elkaar te verbinden, kennis en middelen te delen en elkaar onderling te ontmoeten.

Het doel van de AWPG is het verbinden, stimuleren en faciliteren van partijen en hun mensen rond het thema publieke gezondheid zodat:

  1. De GGD, als uitvoerder en als expert en adviseur voor de gemeente, meer op basis van best beschikbare evidence werkt.
  2. De GGD, de academie en kennisinstellingen meer praktijkgericht onderzoek doen: langdurig en kort cyclisch onderzoek over brandende vragen uit de praktijk van de publieke gezondheid, gevoed door wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en beleidskennis.
  3. De ontwikkelde kennis van de academie, de GGD of kennisinstellingen beter landt in de praktijk (uitvoering en onderwijs) en is maatschappelijk relevant. Wat leidt tot meer handelingsperspectief voor de praktijk en/of beleid van publieke gezondheid.

Organisatie

De academische werkplaats kent de volgende organisatiestructuur:

  • Visie- en Borgingsgroep: Deze groep geeft richting aan het netwerk, stelt de agenda op en zorgt voor inhoudelijke koers en randvoorwaarden. Ze evalueren en sturen bij, zorgen voor middelen en capaciteit en maken keuzes om onze visie kracht bij te zetten.
  • Coördinatiegroep: Deze groep is de drijvende kracht achter het opzetten van het netwerk, met vertegenwoordigers van elke partner. Ze faciliteren interactie, ondersteunen vaste instrumenten en zorgen voor de zichtbare uitingen van het netwerk.

Daarnaast zijn er twee kernteams voor de dagelijkse gang van zaken: het kernteam awpg Lumens en kernteam Programma IZB, zie onze contactpagina.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon